Prisoplysninger m.v.

Lave omkostninger skal naturligvis afspejles i prisen for mine ydelser, og prisen skal altid være konkurrencedygtig og gennemskuelig.

For faste klienter med flere sager indgås der en samarbejdsaftale, som regulerer både prisen og betingelserne, ligesom der kan indgås særaftaler med henblik på opfyldelse af klientens særlige behov.

Normalt indgås der en aftale om fast pris eller om afregning efter tidsforbrug til en aftalt timesats. Hvis der ikke aftales en fast pris, giver jeg et kvalificeret overslag over det forventede honorar.

Afregning sker som udgangspunkt først i forbindelse med afslutningen af opgaven, medmindre klienten ønsker a conto afregning.

Indenfor mine kernekompetencer påtager jeg mig også retssager, hvor klienten er omfattet af en retshjælpsforsikring. I sådanne sager sker afregning i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne.

Hvis der gælder særlige betingelser i forbindelse med udførelsen af en opgave, skal de være skriftligt aftalt, og det gælder også eventuelle ansvarsbegrænsninger.

Til opfyldelse af oplysningspligten i de advokatetiske reglers punkt 13 kan følgende oplyses:

Peter Klitgaard Advokatfirma ejes af advokat Peter Klitgaard personligt og drives under CVR-nr. 30 86 88 45.

Advokat Peter Klitgaard er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet (www.advokatsamfundet.dk) og Danske Advokater (www.danskeadvokater.dk).

Advokat Peter Klitgaard har i forsikringsselskabet AIG (www.aig.dk) tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Opdrags- og prisoplysninger skal i overensstemmelse med de advokatetiske reglers punkt 14 og 15 giver i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand. Se nærmere om reglerne på www.advokatsamfundet.dk.

Advokater er underlagt reglerne i hvidvaskloven, som har til formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorvirksomhed. Yderligere oplysninger om reglerne kan fås på anmodning.

web_front_page_peter_write